Previous Next

The Personality Cult of Stalin in Soviet Posters, 1929–1953

Abbreviations

AKhR

Assotsiatsia Khudozhnikov Revolutsii / Association of Artists of the Revolution

AKhR/R

Assotsiatsia Khudozhnikov Revolyutsionnoi Rossii / Association of Artists of Revolutionary Russia

ASSR

Autonomous Soviet Socialist Republic

MOSSKh

Moskovskaia organizatsiia Soiuza sovetskikh khudozhnikov / Moscow Section of the Union of Soviet Artists

NEP

New Economic Policy

NKVD

Narodnyi Komissariat Vnutrennikh Del / The People’s Commissariat for Internal Affairs

Okna TASS

Okna telegrafnoie agentstvo Sovetskogo Soiuza / Telegraph Agency of the Soviet Union windows

ORPP

Obshchestvo Revolyutsionnikh Rabotnikov Plakata / Union of Russian Revolutionary Poster Artists

RABIS

Rabouchee iskusstvo / Worker’s Art, an organ of the Central Committee of the Communist Party.

RGALI

Rossiiskii Gosudarstvennyy Arkhiv Literatury i Iskusstva / Russian State Archive of Literature and Art

RGASPI

Rossiiskii Gosudarstvennyi Arkhiv Sotsial’no-politicheskoi Istorii / Russian State Archive of Socio-Political History

ROSTA

Rossiiskoie telegrafnoie agentstvo / Russian Telegraph Agency

RSFSR

Russian Soviet Federative Socialist Republic

TsDAHOU

Tsentral’nyi Derzhavnyi Arkhiv Hromads’kykh Ob’iednan’ Ukrainy / The Central State Archive of Public Organisations of Ukraine

USSR

Union of Soviet Socialist Republics

UzTAG

Uzbekskoe Telegrafnoe Agentstvo / Uzbek Telegraph Agency

VKhUTEMAS

Vysshiye Khudozhestvenno-tekhnicheskie Masterskie / Higher Art and Technical Studios

VKP(b)

Vsesoiuznaia Kommunisticheskaia Partiia (bol’shevikov) / All-Union Communist Party (Bolshevik)

VLKSM

Vsesoyuznyy Leninskiy Kommunistícheskiy soyúz molodozhi / The All-Union Leninist Young Communist League (Komsomol)


Previous Next