Previous Next

The Joy of Sanskrit

Week 19. Grammar: Nominals ending in mat, vat

 

19_005

 

19_006_2

 

19_006_3

 

Week 19. Grammar: The suffixes mat, vat, ya, tva

 

19_007_1

 

19_007_2

 

19_008_3-4

 

19_008_5

 

19_009_6

 

19_009_7

 

19_010_8

 

19_010_9

 

Week 19. Grammar: The imperative

 

19_011_1-2

 

19_012_2

 

19_012_3-4

 

Week 19. Grammar: The upadada compounds

 

19_013_1

 

19_013_2

 


Previous Next